PreviousNext PreviousNext

قالب های تخصصی

قالب های تخصصی

برخی قالبها مربوط به پروفیل های شخصی مشتریان است که قالب آنها به صورت امانی نزد شرکت میهن آلومینیوم موجود می باشد و در هر بار سفارش از آن قالبها اکسترود به عمل می آید .


aph#r3

گالری تصاویر